Strona główna Wersja graficzna strony

Informator dla osób z niepełnosprawnością o dostępie do dóbr kultury
w Województwie Lubelskim


wersja tekstowa

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych (Chełm/Brzeźno)


Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Brzeźnie powstał w 1997 r. w wyniku realizacji projektu „Ochrona chełmskich torfowisk węglanowych”. Jego adaptacja i wyposażenie możliwa była dzięki środkom finansowym: Fundacji Ekofundusz, Fundacji IUCN-Poland, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Chełmie oraz ówczesnego Zarządu Chełmskich Parków Krajobrazowych. Obecnie cały teren ośrodka wraz z infrastrukturą należą do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie i są użytkowane przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział Terenowy Chełm.

Ośrodek znajduje się w Brzeźnie (gmina Dorohusk) w Chełmskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, w pobliżu rezerwatu torfowiskowego „Brzeźno” – jednego z trzech unikalnych w skali Europy torfowisk położonych w Chełmskim Parku Krajobrazowym. Swój niepowtarzalny charakter obszar ten zawdzięcza występowaniu obok siebie mozaiki ekosystemów torfowiskowych i kserotermicznych wytworzonych na podłożu kredowym. Świat roślin reprezentowany jest przez 550 gatunków roślin naczyniowych, wśród których 43 podlega ochronie prawnej. Tylko tutaj obok siebie spotkamy rośliny wilgotnych łąk i torfowisk jak: kłoć wiechowatą, kosaćca syberyjskiego, pełnika europejskiego, 12 gatunków storczyków oraz rośliny muraw kserotermicznych, takie jak: starzec wielkolistny, len złocisty, oman wąskolistny czy zawilec wielokwiatowy.

Niezwykle bogaty jest również świat zwierząt a zwłaszcza ptaków i motyli. Można tu spotkać aż 150 gatunków ptaków, w tym 75 gatunków lęgowych. Do gatunków rzadkich i ginących należą m.in.: wodniczka i derkacz (zagrożone wyginięciem w skali świata), dubelt sowa błotna, kulik wielki i błotniak łąkowy. Mozaika siedlisk sprzyja występowaniu blisko 800 gatunków motyli, z których niektóre jak np. strzępotek edypus mają tu jedne z ostatnich stanowisk w Polsce.

Na teren rezerwatu „Brzeźno” prowadzi z Ośrodka Edukacji Ekologicznej ścieżka dydaktyczna „Motylowe łąki”. Na ścieżce znajdują się liczne tablice edukacyjne, najdalej wysunięta w głąb rezerwatu część ścieżki zakończona jest tarasem widokowym wybudowanym na samej tafli torfowiska. Z Ośrodka można również dojść niebieskim szlakiem turystycznym na wieżę widokową zlokalizowaną na obrzeżach torfowiska. Na terenie samego Ośrodka znajduje się miejsce na ognisko pod zadaszoną wiatą, z ławami do siedzenia i stołami, niewielki staw, regionalna studnia oraz 2 ule dla pszczolinek. W samym budynku Ośrodka znajduje się stała ekspozycja prac plastycznych dzieci oraz wystawa eksponatów muzealnych. Zajęcia w Ośrodku są dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań przyrodniczych grup wiekowych i zawodowych, odbywają się w terenie oraz w sali ekspozycyjnej.

Zajęcia na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Brzeźnie możliwe są po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru w siedzibie Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział Terenowy Chełm. Kontakt: pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, tel. (082) 562 75 76, e-mail: chelm.zlpk@lubelskie.pl


Dostępność Ośrodka dla osób niepełnosprawnych

Edukatorzy pracujący w Zespole Lubelskich Parków Krajobrazowych - Oddział Terenowy Chełm posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Możliwa jest również pomoc osobie niepełnosprawnej przez pracownika w charakterze asystenta. Ośrodek Edukacji Ekologicznej nie ma na wyposażeniu wózka dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Ośrodek jest położony z dala od przystanków komunikacji publicznej (ponad 1300 m), dojazd możliwy jest autokarem, który może zatrzymać się przed bramą wjazdową do Ośrodka. Zwiedzający poruszającymi się własnymi samochodami mają możliwość podjechania pod same drzwi wejściowe budynku. Do wejścia prowadzą trzy betonowe schodki nieprzystosowane dla ludzi niepełnosprawnych ruchowo. Na terenie Ośrodka zajęcia prowadzone są nieodpłatnie, wszelkie materiały promocyjne przekazywane są również nieodpłatnie.

Pomieszczenia w Ośrodku w tym także łazienka nie były projektowane z myślą wykorzystania ich przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Planowane są w przyszłości działania ułatwiające zwiedzanie osobom z niepełnosprawnością. Na terenie Ośrodka prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych (rzutnik, laptop, telewizor) a także środków dydaktycznych umożliwiających prowadzenie gier i zabaw edukacyjnych. Na terenie miejscowości Brzeźno nie ma punków gastronomicznych ani placów zabaw. Zajęcia terenowe na ścieżce dydaktycznej „Motylowe łąki” nie mogą być prowadzane dla osób niepełnosprawnych ruchowo (podmokły, nierówny teren, zapadające się pod ciężarem podłoże torfowe), możliwy jest natomiast dojazd wszelkimi środkami transportu do wieży widokowej (utwardzona droga gruntowa).


Dane kontaktowe:

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych. Oddział Terenowy w Chełmie, ul. Niepodległości 1, 22-100 Chełm

Telefon: 82 562 75 76

Adres internetowy: www.parki.lubelskie.pl

e-mail: chelm.zlpk@lubelskie.pl